Pracovný postup čistenia počítačovej techniky

Základová jednotka sa po skontrolovaní funkčnosti vypne a odpojí od siete. Poodpájajú sa zariadenia pripojené na základovú jednotku. Samotné čistenie sa skladá z rozobratia základovej jednotky, podrobeniu vzduchovému kúpeľu za účelom odstránenia nasatého prachu. Za použitia antistatických prípravkov sa odstránia všetky nečistoty z povrchu základnej jednotky. Pomocou čistiacich médií sa vyčistia mechaniky FDD a CD ROM.

Základová jednotka sa skompletuje a odskúša jej funkčnosť.

Monitor po odpojení od základovej jednotky sa podrobí vzduchovému kúpeľu a očisteniu od všetkých nečistôt za pomoci antistatických prípravkov.

Klávesnica sa rozoberie a podrobí sa vzduchovému kúpeľu. Prevedie sa vnútorné a vonkajšie čistenie antistatickými prípravkami. Klávesnica sa skompletuje a odskúša jej funkčnosť. Myš sa podrobí vzduchovému kúpeľu, očistia sa kontaktné osky stredovej guličky a vyčistí sa antistatickým prípravkom. Filter je zbavený prachu a nečistôt antistatickými prípravkom.

Tlačiareň sa rozoberie a podrobí sa vzduchovému kúpeľu. Prevedie sa vnútorné a vonkajšie čistenie antistatickými prípravkami. Tlačiareň sa skompletuje a odskúša jej funkčnosť.